images[1].jpgศิลปวัฒนธรรมกับสังคมไทย โดยได้มีการศึกษาวิเคราะห์ใน ๓ ประเด็นคือศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างจิตสำนึกภูมิปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนเข้มแข็ง หรือชุมชนยั่งยืนทั้ง ๓ ประเด็นดังกล่าว มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันที่สำคัญ การเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนั้น ล้วนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านศิลปวัฒนธรรมที่ในกรณีนี้เน้นศึกษาเฉพาะเรื่องของศิลปหัตถกรรมและศิลปกรรมอย่างมีนัยโดยนัยสำคัญ ดังกล่าวก็คือ บทบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรทั้งยามสุขและยามทุกข์มาตลอดตราบจนถึงวันนี้
25.2.gif

แหล่งอ้างอิง
เนื้อหา : http://www.dsc.ac.th/inweb/student_job/art411/sheet4.htm


รูปภาพนาฏศิลป์ : http://www.google.co.th

รูปภาพไอคอน : http://www.zalim-code.com/iconmini.htm